Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Ochrana soukromí“) popisují, které informace správce osobních údajů pan Tomáš Pejša, se sídlem Na Vrších 323, Sázava, 285 06, IČO: 08781796, tel: +420 737 852 075, email: tomas.pejsa@icloud.com („Poskytovatel“), shromažďuje a zpracovává od potenciálních či stávajících zákazníků a/nebo návštěvníků („Zákazník“) internetové stránky Poskytovatele umístěné na adrese: www.glasino.cz („Webová stránka“) a jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena za účelem zajištění jejich potřebné ochrany.


Návštěvou a/nebo užíváním Webové stránky Zákazník souhlasí s touto Ochranou soukromí. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit podmínky Ochrany soukromí.


Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“).


1. SHROMAŽĎOVANÁ DATA


1.1 Zpracovávanými osobními údaji Zákazníka jsou zejména: (i) identifikační údaje (jméno a příjmení u podnikajících fyzických osob) a (ii) kontaktní údaje (adresa, IP adresa zařízení, telefon a e-mail). („Osobní údaje“)


1.2 Zákazník bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakýchkoliv jejich změnách.


2. ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ DAT


2.1 Poskytovatel Osobní údaje zpracovává z titulu:

  • plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem („Kupní smlouva“);
  • plnění zákonných povinností; a/nebo
  • oprávněných zájmů Poskytovatele (např. pro účely přímého marketingu).


2.2 Osobní údaje a informace, které Poskytovatel od Zákazníka získá, může použít pro následující účely:

  • za účelem plnění Kupní smlouvy. V takovém případě Poskytovatel Osobní údaje uchovává po dobu platnosti a účinnosti Kupní smlouvy a po jejím ukončení po dobu vyžadovanou zákonem, nezbytnou k řešení případných sporů a/nebo uplatňování jeho práv z Kupní smlouvy;
  • pro marketingové a/nebo jiné obchodní účely (vč. zasílání newsletterů a obchodních sdělení). V takovém případě Poskytovatel Osobní údaje uchovává po dobu 15 let.


2.3 Poskytovatel bude uchovávat data a informace, včetně Osobních údajů, po výše uvedenou dobu, není-li zákonem vyžadována nebo povolena delší doba jejich uchování. Po uplynutí stanovené doby uchovávání Poskytovatel Osobní údaje vymaže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.


3. COOKIES A VYUŽÍVÁNÍ ANONYMNÍCH ÚDAJŮ


3.1 Při užívání Webové stránky Poskytovatel využívá tzv. cookies, kterými jsou malé datové soubory ukládané na zařízení Zákazníka po návštěvě Webové stránky a které zvyšují uživatelský komfort při návštěvě Webové stránky. V rámci užívání cookies Poskytovatel zaznamenává zejména Zákazníkovu URL, IP adresu, typ prohlížeče a jazyka, název hostitele, rozlišení obrazovky, umístění a časové pásmo, typ zařízení a datum a čas návštěvy Webové stránky, jakož i informaci o tom, kterou část Webové stránky Zákazník navštívil.


3.2 Pokud Zákazník navštíví Webovou stránku a nastavení jeho prohlížeče ukládání cookies na jeho koncovém zařízení umožňuje, považuje Poskytovatel takovéto nastavení za souhlas se zpracováním osobních údajů a s ukládáním cookies. Pokud si Zákazník nepřeje, aby k ukládání cookies na jeho zařízení docházelo, může tuto funkci na svém zařízení zakázat.


4. SDÍLENÍ


4.1 Poskytovatel nepředává Osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkou:

  • svých poskytovatelů služby Mailchimp a Shopify, poskytovatelů serverových a webových služeb, poskytovatelů právních, účetních či daňových služeb, správců výpočetní techniky, poskytovatelů platebních služeb, poskytovatelů marketingových služeb, dopravců.


Osobní údaje budou v těchto případech poskytnuty pouze v minimálním (nezbytném) v rozsahu. Poskytovatel může pověřit třetí osobu (jakožto zpracovatele) zpracováním Osobních údajů. Poskytovatel Osobní údaje nepředává do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


5. ZABEZPEČENÍ


5.1 Osobní údaje Zákazníků jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě, zničení, změně, zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, přenosům a/nebo zpracování, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatřeních přijatých s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i míře rizik pro práva a svobody fyzických osob.


5.2 Pro dosažení potřebné úrovně zabezpečení Poskytovatel zavedl zejména následující technická a organizační opatření, systémy vnitřní kontroly a prostředky ochrany informačních technologií:

  • antivirovou ochranu, 
  • zabezpečení výpočetní techniky (např. uživatelským jménem a heslem), 
  • šifrování dat (SSL certifikát), 
  • fyzické zabezpečení prostor (např. uzamykatelné vstupní dveře), apod.


6. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ


6.1 Právo na přístup k Osobním údajům. Zákazník je oprávněn od Poskytovatele požadovat informaci např. o tom, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, atd. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů.


6.2 Právo na opravu Osobních údajů. Zákazník má právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných Osobních údajů.


6.3 Právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“). Ve stanovených případech – například, když zpracovávané Osobní údaje nejsou pro stanovené účely nadále potřebné – má Zákazník právo požadovat, aby Poskytovatel jeho Osobní údaje vymazal.


6.4 Právo na omezení zpracování. Zákazník má v určitých případech právo na omezení zpracování Osobních údajů, které se jej týkají, a to např. pokud popírá přesnost Osobních údajů.


6.5 Právo na přenositelnost údajů. Právo na přenositelnost Osobních údajů se týká pouze případů, kdy jsou Osobní údaje Zákazníkem poskytnuty Poskytovateli (i) na základě Kupní smlouvy nebo souhlasu se zpracováním a (ii) jsou zpracovávány automatizovaně. Při uplatnění práva na přenositelnost předá Poskytovatel Osobní údaje Zákazníkovi nebo jím určenému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.


6.6 Právo odvolat souhlas. Udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník v případě, kdy je zpracování založeno na souhlasu, vůči Poskytovateli kdykoliv odvolat na e-mailové adrese tomas.pejsa@icloud.com.


6.7 Právo vznést námitku. Je-li zpracování Osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, vč. automatizovaného rozhodování a/nebo profilování, má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování.


6.8 Svá práva může Zákazník uplatnit na základě žádosti na e-mailové adrese tomas.pejsa@icloud.com. Žádost Poskytovatel vyřídí co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu je Poskytovatel oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva (2) měsíce. O prodloužení Vás bude Poskytovatel informovat.


6.9 Veškerá sdělení a vyjádření (vč. vyřizování žádostí Zákazníků) jsou poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost Zákazníka byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je Poskytovatel oprávněn si za její vyřízení účtovat přiměřený poplatek, odpovídající administrativním nákladům spojeným s poskytnutím požadovaných informací.


6.10 Pokud se Zákazník domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, el. podatelna: posta@uoou.cz).


7. KONTAKT


Tomáš Pejša
Adresa: Na Vrších 323, Sázava, 285 06
Email: tomas.pejsa@icloud.com