Obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Prodávajícím je pan Tomáš Pejša, se sídlem Na Vrších 323, Sázava, 285 06, IČO: 08781796, tel: +420 737 852 075, email: tomas.pejsa@icloud.com („Prodávající“). Prodávající je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.


1.2 Kupujícím může být buď fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele, nebo fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele („Kupující“ nebo také „Spotřebitel“ při splnění zákonných podmínek). Pro účely přesného vymezení pojmu spotřebitel a podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


1.3 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) platí pro nákupy v internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího („Kupní smlouva“).


1.4 Internetový obchod Prodávajícího je provozován prostřednictvím webové stránky umístněné na internetové adrese: www.glasino.cz („Webová stránka“). Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce a Kupujícímu je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.


1.5 Znění Obchodních podmínek může Prodávající přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Kupujícímu oznámeny prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládá právo Kupujícího od Kupní smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.


2. KUPNÍ SMLOUVA


2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je pouze informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji včetně uvedených cen.


2.2 Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících daní a poplatků – s výjimkou plateb a poplatků za dopravné či dobírečné. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Webové stránce jsou nezávazné a Prodávající není povinen ohledně tohoto zboží Kupní smlouvu uzavřít.


2.3 Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.


2.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webové stránce. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • 2.4.1 objednávaném zboží;
 • 2.4.2 požadovaném způsobu a termínu doručení objednávaného zboží;
 • 2.4.3 nákladech spojených s dodáním zboží;
 • 2.4.4 způsobu úhrady kupní ceny zboží; a 
 • 2.4.5 Kupujícím a fakturační (popř. doručovací) adrese („Objednávka“).


2.5 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.


2.6 Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil. Prodávající po obdržení Objednávky Kupujícímu e-mailem potvrdí její přijetí na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce („E-mail Kupujícího“).


2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. množství objednaného zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) ještě požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.


2.8 Smluvní vztah mezi stranami vzniká a Kupní smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení Objednávky, přičemž Kupující bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Kupující zavázán k platbě.


2.9 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen s ním Kupní smlouvu uzavřít, a to zejména pokud Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek) dříve podstatným způsobem porušil.


2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Kupujícího. Tyto náklady si Kupující hradí sám.


2.11 V případě, že Prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v Objednávce splnit a Objednávka ještě nebyla zaplacena, zašle na E-mail Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se v takovém případě považuje za nový návrh Kupní smlouvy.


2.12 Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.


2.13 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat zvláštní případy (zpravidla stranami nepředvídané, nechtěné, či náhodné okolnosti), kdy k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde. Půjde např. o případy, kdy Kupující podá Objednávku za podmínek nebo za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému Prodávajícího.


2.14 Uzavřená Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a bude přístupná Kupujícímu v podobě potvrzené Objednávky zaslané na Email kupujícího.


3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1 Kupní cenu zboží („Kupní cena“) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícím způsobem:

 • 3.1.1 bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2654599103/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a. s. („Účet Prodávajícího“);
 • 3.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Stripe; nebo
 • 3.1.3 dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží.


3.2 Kupující je povinen Kupní cenu uhradit v plné výši předem. Prodávající předá či odešle zakoupené zboží Kupujícímu až po úplném zaplacení Kupní ceny. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se neužije.


3.3 V případě plateb bezhotovostním převodem na Účet Prodávajícího je Kupující povinen uhradit Kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostních plateb je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.


3.4 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se tudíž stane jeho vlastníkem až úplným zaplacením Kupní ceny.


3.5 Změny cen jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.


3.6 Akční ceny platí do vyprodání uvedeného počtu kusů zlevněného zboží nebo po časově určenou dobu. Slevy z Kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.


3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu („Faktura“). Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny zboží v plné výši a zašle ji v elektronické podobě na E-mail Kupujícího. Prodávající je plátcem DPH.


4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


4.1 Prodávající odešle zboží Kupujícímu ve lhůtě, která bude mezi stranami předem sjednána. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.


4.2 Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží včetně Faktury, dodacího listu a veškerých dalších dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětnému zboží v souladu s Kupní smlouvou.


4.3 Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy stanoven na základě požadavku Kupujícího uvedeného v Objednávce, nese Kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


4.4 Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání porušením své povinnosti (např. nebude možné zboží předat Kupujícímu nebo jej složit na vhodném místě určeném Kupujícím z důvodu na straně Kupujícího), je Prodávající oprávněn buď (i) zboží Kupujícímu předat nebo jej u Kupujícího složit na vhodném místě určeném Prodávajícím, čímž se zboží považuje za řádně předané, nebo je Prodávající oprávněn (ii) zboží uskladnit a požadovat poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 30 Kč (slovy: třicet korun českých) a dále je oprávněn Kupní smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení Kupujícímu.


4.5 Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady uskladnění a marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti Kupujícího při převzetí je Prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje.


4.6 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit všechny s tím spojené náklady.


4.7 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny potřebné náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.


4.8 Ceny dopravy, způsoby doručení, jakož i další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou stanovit dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li vydány.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1 Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky zboží, přičemž odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.


5.2 Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využit elektronický formulář, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek a je též dostupný na Webové stránce https://cdn.shopify.com/s/files/1/0463/3906/3968/files/Vzorovy_formular_reklamace_2.pdf?v=1623938536. Pro doručování odstoupení od Kupní smlouvy platí ustanovení čl. 9 těchto Obchodních podmínek.


5.3 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit zejména od Kupní smlouvy:

 • 5.3.1 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu; 
 • 5.3.2 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • 5.3.3 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • 5.3.4 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu.


5.4 Kupující dále nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • 5.4.1 došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • 5.4.2 použil-li Kupující věc ještě před objevením vady; 
 • 5.4.3 nezpůsobil-li Kupující svým jednáním či opomenutím nemožnost vrácení věci v původním stavu; nebo
 • 5.4.4 prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.


5.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoliv až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nebo i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit.


5.6 V případě odstoupení se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno na adresu: Tomáš Pejša, Na Vrších 323, Sázava, 285 06 do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy ve stavu a hodnotě v jakém je Kupující převzal, včetně veškerého příslušenství a související dokumentace.


5.7 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, ponese veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Na Kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající jednostranně započíst veškeré své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


5.8 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na účet určený Kupujícím. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu již při vrácení zboží nebo i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí.


5.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.


5.10 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli ze stran, stane se darovací smlouva neúčinnou a Kupující bude povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.


6.2 U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do dvaceti čtyř (24) měsíců. Je-li však na zboží uvedené datum spotřeby, zkracuje se tato lhůta pouze do tohoto data.


6.3 Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu (tj. uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


6.4 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí:

 • 6.4.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • 6.4.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • 6.4.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • 6.4.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • 6.4.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.5 Pokud zboží nesplňuje požadavky uvedené v čl. 6.4, jedná se o vady, za které Prodávající odpovídá. V takovém případě má Kupující:

 • 6.5.1 právo na bezplatnou opravu;
 • 6.5.2 právo na dodání nové věci nebo výměnu její součásti, pokud se vada týká pouze jeho součásti; Toto právo lze využít jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřeným řešením reklamace (např. jedná-li se o neodstranitelnou vadu);
 • 6.5.3 právo na odstoupení od Kupní smlouvy. Toto právo lze využít jen tehdy, není-li možné věc opravit, ani dodat novou či případně provést výměnu její součásti;
 • 6.5.4 právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Toto právo lze využít, neuplatní-li Kupující některé z práv z vadného plnění uvedených v čl. 6.5.1 až 6.5.3, ačkoliv mu na něj vznikne nárok, jakož i v případě, kdy Prodávající nemůže plnit či neplní své povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění.


6.6 Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu existence vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, nebo na vadu, kterou zboží mělo již při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, či pokud ji sám způsobil.


6.7 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na webu: https://www.glasino.cz/pages/reklamace-a-vraceni , případně na adrese Na Vrších 323, Sázava, 285 06. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.


7. REKLAMACE


7.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


7.2 Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Kupující může svou volbu bez souhlasu Prodávajícího změnit jen tehdy, požádal-li o opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.


7.3 Kupující je povinen nákup zboží prokázat. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.


7.4 Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s Kupujícím písemně jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1 Ochrana osobních údajů Uživatele se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


8.2 Podmínky ochrany osobních údajů jsou podrobně uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů, umístěných na Webové stránce: www.glasino.cz


9. DORUČOVÁNÍ


9.1 Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá korespondence související s Kupní smlouvou druhé smluvní straně doručena písemně (např. e-mailem, osobně nebo doporučeně poštou apod.).


9.2 Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu nebo na adresu pro doručování uvedenou v Objednávce.


9.3 Kontaktní údaje Prodávajícího: Na Vrších 323, Sázava, 285 06, e-mailová adresa tomas.pejsa@icloud.com, telefon +420 737 852 075


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1 Vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


10.2 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění.


10.4 Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Více informací naleznete na webových stránkách:

 • 10.4.1 https://www.adr.coi.cz/cs


10.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je kontaktním místem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. Více informací naleznete na webových stránkách:

 • 10.5.1 http://www.evropskyspotrebitel.cz


10.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.


10.7 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.


10.8 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


10.9 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 6. 2021.